Pirkimo taisyklės

Pagrindinės nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes ir / arba paslaugas www.dosometal.com elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Domus Solutions bei UAB „Solutions of creative”, (toliau – Pardavėjai) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes  bei mokymų paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

UAB “Domus solutions” teikia prekių, esančių svetainėje www.dosometal.com, pardavimo paslaugas, UAB „Solutions of creative“ teikia mokymų pardavimo bei jų teikimo paslaugas. Įsigydamas svetainėje www.dosometal.com prekes, Pirkėjas atsiskaito už prekes mokėdamas į UAB “Domus solutions” sąskaitą.  Įsigydamas svetainėje www.dosometal.com mokymų paslaugas, Pirkėjas atsiskaito už jas mokėdamas į UAB „Solutions of creative“ sąskaitą.  

Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Pardavėjų teisės ir pareigos

Pardavėjai turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, naujas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

Pardavėjai įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjai nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjai neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

Pardavėjai, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę arba grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjai atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

Pardavėjai turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Pirkėjas gavęs siuntą privalo patikrinti ar siunta nėra nepažeista (sugadinta pakuotė, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista). Taip pat privalo patikrinti ar siunta nėra pažeista iš vidaus, ar atvyko visos užsakytos prekės. Tuo atveju, jei siunta pažeista ar trūksta tam tikrų prekių – siuntos nepriimti.

Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad siunta pristatyta nepažeistoje pakuotėje ir atitinka prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei paslaugų kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka el. parduotuvėje nurodytais būdais.

Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko iš karto nuo mygtuko „Apmokėti“ paspaudimo. Jei informacijos apie mokėjimą Pardavėjai negauna, Pardavėjai turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

Pardavėjai laiko, kad Pirkėjas už prekes atsiskaitė nuo momento, kai visa suma įskaitoma į Pardavėjų banko sąskaitas.

Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir pareigasi

Bendra Atsakomybė

Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Pardavėjai neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Pardavėjams savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjai tvarkytų tiek Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos), tiek tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pirkėjas patvirtina, kad jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjų tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

Informacijos siuntimas

Pardavėjai visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia el. paštu info@dosometal.com. Konsultuojame darbo dienomis nuo 07:30 iki 18:00 val.

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjų, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Visa elektroninėje parduotuvėje www.dosometal.com skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjų intelektinė nuosavybė.